Things to know 02

 

Start
Omhoog
Things to know 02
Things to know 03.htm
Things to know 04.htm
Things to know 05.htm
Things to know 06.htm
Things to know 07.htm
Things to know 08

 

Dutch

This is a explanation and preparation for people that have to undergo a psychological selection test. The original page was no longer to be found. it was original located at : http://www.vlagwimpel.nl  E-mail  mailto:info@vlagwimpel.nl Most of the imbedded hyperlinks are therefore removed.

Deze pagina is bedoeld om mensen die binnenkort een psychologisch selectie-onderzoek moeten ondergaan of aan een assessment center moeten deelnemen, wat meer te informeren over wat hen te wachten staat. Bij enkele onderwerpen vindt u links naar verdere informatie of naar oefeningen.
Inhoud:Stichting "Vlag en Wimpel"--------------------------------------------------------------------------------

De vraagstelling

Kans van slagen

Een selectie-onderzoek is gericht op de geschiktheid voor een functie, een opleiding of een loopbaan. Een psychologisch onderzoek of een assessment center is echter niet in staat een volledig betrouwbare bepaling van deze geschiktheid te geven; eigenlijk gaat het om een beoordeling van de kans van slagen. Als de psycholoog verwacht dat u een voldoende kans van slagen heeft, krijgt u een positief advies, anders krijgt u een negatief advies. Een negatief advies hoeft niet dus te betekenen dat u ongeschikt bent voor de functie, alleen dat de kans van slagen te laag is. De psycholoog kan het uiteraard bij het foute eind hebben. Onderzoek heeft echter aangetoond, dat een psychologisch onderzoek zo goed kan voorspellen, dat het de investering meer dan waard is.


Testen voor de huidige functie?

Een psychologisch onderzoek en een assessment center zijn vooral geschikt om de kans van slagen te voorspellen als iemand een nieuwe functie moet / wil gaan uitoefenen of dat een functie nieuwe elementen krijgt. Een psychologisch onderzoek is minder geschikt voor het beoordelen van personeel dat al langer in de beoogde functie zit. Een goed opgezet beoordelingssysteem heeft dan de voorkeur. Veel psychologen hebben beroepsethische bezwaren tegen het testen van mensen voor de functie waar ze reeds lang in werken, zeker als het een middel lijkt om aan te tonen dat iemand ongeschikt is en ontslagen moet worden.--------------------------------------------------------------------------------


De voorbereiding


Zinvol!

Het is zinvol u op een psychologisch onderzoek voor te bereiden. Ik heb nogal wat kandidaten meegemaakt die midden in hun drukke baan na een lange avond overwerk zich even een dagje lieten testen; deze mensen behaalden vaak slechte resultaten, waardoor ze voor niks een dag hadden vrijgenomen en ze een goede kans lieten liggen.


Wees fit!

De belangrijkste voorbereiding is te zorgen dat u fit bent. Bent u ziek, laat dat dan zo snel mogelijk van tevoren weten. Een goed bureau zal moeite doen om een nieuwe afspraak met u te maken. Ga bijtijds naar bed en drink geen of althans niet te veel alcohol. Woont u ver van het testbureau, probeer dan een hotelovernachting te regelen. U kunt ook bij kennissen logeren, dit kan heel gezellig zijn, mits u op tijd en nuchter naar bed kunt gaan. Sommige testbureaus zijn bereid als u zeer vroeg uit bed moet u een uurtje later te laten komen; dit hangt uiteraard ook van de lengte van uw programma op de testdag af.


Gegevensformulier

Meestal krijgt u een formulier thuis gestuurd om uw persoonlijke gegevens op in te vullen. De psycholoog gebruikt dit formulier voor het interview. Een zorgvuldig ingevuld formulier geeft u de kans de aandacht van de psycholoog op uw sterke kwaliteiten te richten. Vermeld deze!
Maak voor uzelf duidelijk:

 • waarom u de nieuwe baan wilt

 • waarom die baan bij u past gezien uw sterke en minder sterke punten

 • hoe u uw kwaliteiten aantoonbaar maakt, in uw huidige werk (als u dat heeft), in vroegere banen, in allerlei maatschappelijke activiteiten, of thuis. Psychologen vragen graag naar voorbeelden!

 • welke knelpunten of problemen u verwacht (als u "geen" zegt, heeft u waarschijnlijk niet goed over de functie nagedacht)

 • wat u kunt doen om de knelpunten op te lossen

 


Bijzondere omstandigheden

Als er omstandigheden zijn die uw testprestatie kunnen beÔnvloeden, geef dit dan zo snel mogelijk door aan het testbureau. Voorbeelden:

 

 • u behoort tot een allochtoon etnische groep

 • u bent lang in het buitenland geweest

 • u bent dyslectisch

 • u heeft een motorische handicap

 • u heeft veel moeite met het bedienen van een computer.

 


En verder....

Uw kleding moet ongeveer passen bij wat in de nieuwe functie gebruikelijk is; mag wat informeler zijn, maar zeker niet shabby.
Neem een rekenmachine, horloge, (eventueel) leeshulpmiddelen en (wanneer nodig) medicijnen mee.
Ga ruim op tijd weg. Meestal is er voor laatkomers nog wel wat te regelen, maar het maakt u onnodig gespannen.--------------------------------------------------------------------------------


Oefenboeken


Boeken

Een grote boekhandel heeft meestal een schap vol boeken, die u willen helpen bij de voorbereiding op het psychologisch onderzoek. Naast algemene beschouwingen geven die boeken veel voorbeelden van intelligentietests en persoonlijkheidsvragenlijsten. Het doornemen van zo'n boek en het maken van voorbeeldtestjes kan nuttig zijn als u niet veel ervaring heeft met het maken van kleine puzzeltjes of met het beantwoorden van multiple choice vragen.

Websites

In deze site zult u ook een verwijzing naar voorbeeldtests op het World Wide Web vinden. Deze tests zijn meestal Engelstalig! Uw scores worden ook niet met Nederlandse selectiekandidaten vergeleken, maar met andere groepen. Als deze groepen sterk verschillen van uw achtergrond kunt u niet veel waarde aan deze scores hechten!--------------------------------------------------------------------------------


Intelligentietests


Wat is een intelligentietest?

Een intelligentietest bestaat uit een aantal verschillende puzzeltjes die u moet oplossen. Meestal komt u onder grote tijdsdruk te staan, dit hoeft echter niet. De tests worden afgenomen door een computer, een psychologisch assistent of door de psycholoog zelf. Soms zit u in een zaaltje met andere kandidaten en moet u allemaal tegelijk dezelfde tests maken, soms heeft u een individueel programma
De meeste bureaus werken met een testbatterij. Deze bestaat uit een aantal afzonderlijke tests, zoals AnalogieŽn, Figuren Reeksen, Woordenschat, Rekenen, of Cijferreeksen. Zo'n test bestaat weer uit een reeks opgaven. Meestal is dit een vaste reeks, die begint met eenvoudige opgaven en eindigt met moeilijke opgaven. Het aantal opgaven is vaak te groot om binnen de tijdslimiet te kunnen maken; als u niet alle vragen af heeft hoeft dat niet te beteken dat u slecht heeft gescoord!


Adaptief testen

Als de test met de computer wordt afgenomen is het mogelijk om de moeilijkheidsfactor van de opgaven af te stellen op uw niveau (in vaktermen: adaptief testen). Als u een opgave fout heeft gemaakt is de volgende opgave iets gemakkelijker, als u een opgave goed heeft gemaakt is de volgende opgave iets moeilijker. Het voordeel van een dergelijke test is dat uw niveau exacter kan worden bepaald. Deze tests zijn echter moeilijk te construeren.


Let op de tijd!

De testleider of de computer geeft aan hoeveel tijd u heeft. Houdt u de tijd in de gaten om te zorgen dat u niet te lang nadenkt over ťťn vraag en daardoor te weinig vragen afheeft. Het is verstandig om een horloge met secondenwijzer of een stopwatch (die geen geluiden geeft, anders stoort u mogelijk andere kandidaten) mee te nemen. Zeer snel werken en veel fouten maken is uiteraard ook niet goed. Het gaat om de goede balans. Als u weinig ervaring heeft met multiple choice tests onder tijdsdruk is het heel belangrijk om voorbeeldtests te maken!


Gokken

Gokken heeft vaak zin. Soms wordt bij de scoring gecorrigeerd voor gokken, vaak echter niet. Bedenk wel dat u bij te veel gokken snel de indruk maakt van iemand die niet nauwkeurig werkt. Als nauwkeurig werken voor de functie van groot belang is, is gokken minder verstandig. Als u vier antwoordmogelijkheden heeft en u heeft er al twee "weggestreept" dan is gokken tussen de twee overgebleven opties bijna altijd voordelig!
--------------------------------------------------------------------------------


Persoonlijkheidsvragenlijsten


Wat is een persoonlijkheidsvragenlijst?

Een persoonlijkheidsvragenlijst bestaat uit een reeks van uitspraken, waarbij u aan moet geven in hoeverre deze uitspraken op u betrekking hebben of een keuze moet maken uit enkele uitspraken. Aan uw beoordeling van de uitspraak of uw keuze worden punten toegekend.

De vragen zijn verdeeld in groepjes. De score op een groepje wordt meestal bepaald door de scores op de bijbehorende uitspraak op te tellen. De psycholoog vergelijkt deze scores op de groepjes met de scores van een vergelijkingsgroep, bijvoorbeeld "mannelijke sollicitanten". Uw relatieve score vormt de basis voor de uitspraken van de psycholoog.


Consequent antwoorden?

Normaal gesproken staat u niet onder tijdsdruk. De computer of de testleider zullen wel een indicatie geven van de normale beantwoordingsduur en u aansporen spontaan te reageren. "Het gaat om uw eerste indruk". Is het nuttig om de vragenlijsten op basis van meer dan de eerste indruk in te vullen? Sommigen hebben het idee dat ze een vragenlijst consequent moeten beantwoorden. Ze zien een onderwerp steeds terugkeren en denken dat ze de tweede keer hetzelfde antwoord moeten geven als de eerste keer. Dit is meestal niet zo. Subtiele verschillen in de formulering van de vraag zullen ervoor zorgen dat een deel van de personen die een eerdere uitspraak over hetzelfde onderwerp afwezen, een andere uitspraak wel zullen onderschrijven (of andersom).

Al tť consequent antwoorden levert extreme scores op, die niet altijd gunstig zijn. Nauwkeurigheid is bijvoorbeeld doorgaans een goede zaak, maar pietepeuterig gedrag is niet altijd nuttig.
In de gedwongen keuze vragenlijsten komen soms keuzen tussen precies dezelfde uitspraken terug. Hierbij wordt wel gekeken hoe consequent u bent, maar het is niet noodzakelijk om hier beter dan gemiddeld op te scoren.
--------------------------------------------------------------------------------


Praktijkproeven en assessment centers


Wat is een praktijkproef?

Bij intelligentietests of persoonlijkheidsvragenlijsten is het de bedoeling om een "dieper" liggende eigenschap van u te achterhalen. Bij praktijkproeven gaat het erom te kijken hoe effectief u een bepaalde taak uitvoert, die past bij de taken die u in de functie moet doen. Het gaat om uw vaardigheden. Een onderzoek waarin veel praktijkproeven voor managers zijn opgenomen, heet een assessment center. Het kan zijn dat een assessment center alleen uit praktijkproeven bestaat. Voorbeelden van praktijkproeven zijn:

 

 • een coderingstaak om snelheid en nauwkeurigheid te meten

 • vergelijken van figuren om de accuratesse van de waarneming te meten

 • schrijfopdrachten om uw schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid te meten

 • complexe problemen, waarbij gekeken wordt op welke wijze en hoe effectief u ze oplost

 • een postbak met memo's om uw kwaliteiten als operationeel manager te beoordelen

 • een coachingsgesprek met een matig functionerende ondergeschikte

 • een groepsdiscussie voor het beoordelen van het strategisch onderhandelen

 • de presentatie van een voorstel

 

Beoordelingscriteria

Managementopdrachten worden meestal op verschillende aspecten beoordeeld. Als leider moet u bijvoorbeeld stevig kunnen optreden, maar een medewerker ook kunnen steunen, medewerkers soms moeten sturen, maar soms ook problemen naar boven moeten halen of zorgvuldig met gevoelige situaties om moeten gaan. Wees uzelf! De opdrachten duren te lang (meestal 15 tot 30 minuten) om geforceerd gedrag lang vol te houden. Wel moet u laten zien wat u kunt.
--------------------------------------------------------------------------------


Het interview


Functies

Het interview kan voor een psycholoog de volgende functies hebben:

 

 • Gericht zoeken naar informatie over specifieke persoonskenmerken of persoonlijke vaardigheden

 • Het plaatsen van testuitslagen in een breder, algemeen beeld

 • Nagaan of uw testuitslag door bepaalde omstandigheden kan worden beÔnvloed

 • Nagaan hoe u reageert op de gesprekssituatie zelf of op kritische vragen

 • U de gelegenheid geven om vragen te stellen of kritiek aan te geven omtrent de gang van zaken tijdens het onderzoek.

 

Voorbereiding

Probeert u zich zo goed mogelijk voor te stellen welke kenmerken voor de functie belangrijk zijn, en bereid u voor op vragen over deze kenmerken. Bedenk voorbeelden. Ga kritische vragen of problemen niet te veel uit de weg! Een positief-kritische gesprekshouding komt beter over dan een slaafse of ontwijkende houding. Uiteraard verwacht een psycholoog niet dat u direct al uw problemen op tafel gooit. Dat hoeft ook niet, de psycholoog mag overigens ook niet doorvragen over problemen die niets met functie-eisen te maken hebben. Profileert u zich echter niet als iemand die een rustig kabbelend leventje leidt, nooit weerstanden tegenkomt, en problemen uit de weg gaat (ofwel geen uitdagingen zoekt). Noem relevante problemen, en geef direct aan hoe u ze heeft opgelost (of geprobeerd op te lossen).
Meer informatie vindt u op een aparte pagina.
--------------------------------------------------------------------------------


Het rapport


Gericht op de vraagstelling!

De psycholoog schrijft een rapport aan de opdrachtgever. Dit rapport dient er uiteraard voor om de door de opdrachtgever gestelde vraag te beantwoorden. Het rapport mag niet dieper in uw persoon doordringen dan nodig is om de vraag te beantwoorden. De inhoud moet direct of indirect in verband staan met de vraagstelling.

Bij hergebruik van testscores, het dossier of het rapport voor een andere vraagstelling is uw toestemming nodig. Omgekeerd maakt u niet altijd een gunstige indruk als u een positief psychologisch rapport zomaar aan allerlei potentiŽle werkgevers laat zien, zeker als het oud is of met een niet-passende vraagstelling is opgesteld.

Recht op inzage, kopie en toelichting

Verder heeft u het recht om als eerste van de inhoud van het rapport kennis te nemen. Dan kunt u beslissen of u het rapport laat doorsturen of het rapport tegenhoudt. U hebt het recht om versturing te verhinderen; uiteraard worden dan uw kansen op de nieuwe functie duidelijk minder.
Als u het rapport laat doorsturen heeft u recht op een kopie. Begrijpt u niet hoe de psycholoog tot een bepaalde uitspraak is gekomen, bel de psycholoog dan op en vraag om uitleg. U heeft recht op heldere feedback, en wie weet kunt u er uw voordeel mee doen!

Geldigheidsduur

Het rapport heeft een beperkte geldigheid. Allereerst is het gericht op een functie en kan het niet zonder meer voor een andere vraagstelling worden gebruikt. Ten tweede kunnen mensen zich in de tijd ontwikkelen, waardoor de geldigheidsduur beperkt is. Deze beperkte geldigheidsduur is ook de reden dat een dossier na enige tijd wordt vernietigd. Bij Verschoor & Oudshoorn wordt het dossier na twee jaar vernietigd.
--------------------------------------------------------------------------------


Klachten en beroepsprocedures


Fase 1: de psycholoog

Het kan gebeuren dat u zich niet kunt vinden in het rapport of de indruk heeft dat de psycholoog geen goed werk heeft afgeleverd. Bespreek dit eerst met de psycholoog.

Op een aparte pagina staan een aantal kwaliteitskenmerken van een selectie-onderzoek. Let wel, het gaat hierbij om een mening, waar andere psychologen anders over kunnen denken!


Vaak wordt in het gesprek met de psycholoog wel redelijk duidelijk hoe deze tot zijn of haar oordeel is gekomen, maar kunt u van mening zijn dat uw prestatie geen goede afspiegeling van uw werkelijke kwaliteiten is geweest. U heeft bijvoorbeeld weinig sturing aan een gesprek gegeven, terwijl u dit normaal altijd doet. Probeer dit dan duidelijk te maken aan de opdrachtgever, liefst vergezeld van bewijzen of referenties.


Fase 2: directie testbureau

Als u vindt dat de psycholoog u duidelijk verkeerd heeft beoordeeld of u niet respectvol heeft behandeld, en u komt er in een gesprek met de psycholoog niet uit, schrijf dan een brief naar de directeur van het testbureau. Deze zal een klachtbrief doorgaans serieus nemen, omdat zo'n brief iets zegt over de kwaliteit van het bureau en haar medewerkers.


Fase 3: de beroepsvereniging

Als u hier geen bevredigend antwoord op heeft gehad kunt u zich wenden tot het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) in Amsterdam. Dit is de beroepsvereniging van psychologen die een beroepsethiek voor hun leden heeft samengesteld en toetst of deze leden zich wel aan de ethiek houden. Het NIP heeft haar beroepscode integraal op het web gezet. Zie deze code niet zozeer als een wet, maar als een reeks richtlijnen vanuit een visie. Deze visie heeft vooral te maken met respect voor alle betrokkenen bij een onderzoek.--------------------------------------------------------------------------------

Veel succes bij het onderzoek!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start | Things to know 02 | Things to know 03.htm | Things to know 04.htm | Things to know 05.htm | Things to know 06.htm | Things to know 07.htm | Things to know 08